Deelnemers

Voor de projectdeelnemers is dit project de logische volgende stap in een serie van projecten die structureel naar wereldwijde introductie van gelijkspanning moet leiden. Deze projecten zijn onder andere 'DC en duurzaamheid gaan samen in glastuinbouw’, SIA RAAK, Innovatie Programma Intelligente Netten (IPIN), Green Deal, openbare verlichting op gelijkspanning en de publicatie van het boek "Groot gelijk: de toekomst van gelijkspanning in Nederland" over recente ontwikkelingen in het werkveld.

 

Door deze projecten en ontwikkelingen hebben Nederlandse partijen een leidende positie voor zich gecreëerd, die internationaal erkend wordt. Ook de genoemde stakeholders zijn zeer geïnteresseerd om de voordelen van gelijkspanning te kunnen gaan ontsluiten. De eerste uitkomsten van pilots en proefopstellingen in verschillende toepassingsgebieden beloven gelijkblijvende of lagere investeringen én lagere exploitatiekosten.

 

Partners

Rol

Stichting Gelijkspanning Nederland

Penvoerder en integraal projectmanagement

Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland

Kas en glastuinbouwgebied PrimA4a

Direct Current B.V.

Ontwikkeling DC-systeem en DC-infrastructuur

Gavita Nederland B.V.

DC groeilichten

Solar Green Point

Zonnepanelen

Vreeken Sierteelt B.V.

Bouvardiakwekerij

Siemens Nederland N.V.

Opleiding in Gelijkspanningstechniek

Stolze

Installatie DC-net

 

 

Onderaannemers

 

Alliander

Netaansluiting

 

 

Sponsors

 

RVO Nederland programma DEI

 

Gemeente Haarlemmermeer

 

LTO Noord Fondsen

 

LTO Glaskracht Nederland - Kas als energiebron 

 

Meermaker Haarlemmermeer

 

 

Partners

 

Stichting gelijkspanning

 

STichting GelijkspanningStichting Gelijkspanning streeft naar een duurzamere wereld, waarin met veel meer beleid wordt omgegaan met energie. Daarbij gaat het niet alleen om minder verbruiken van fossiele brandstoffen, maar ook om het beter en efficiënter om gaan met beschikbare grondstoffen voor componenten. Gebruikmaken van gelijkspanning zal ook betekenen, dat duurzame bronnen, dus wind- en zonne-energie efficiënter en dus rendabeler worden.

 

Diverse projecten op het gebied van gelijkspanning zijn geïnitieerd, Er vindt afstemming plaats tussen projecten en wordt kennisontwikkeling aan het hogere en universitair onderwijs gestimuleerd. Onder meer het pilot project voor SON-T assimilatiebelichting is een initiatief van deze stichting. In deze projecten zullen vele innovaties gaan plaatsvinden, omdat gelijkspanning een ‘vergeten’ onderwerp is. Via onderwijs en kennisinstellingen wordt ook gezorgd voor veiligheid door gezamenlijk te werken aan nieuwe normen. De Stichting heeft hiervoor een eigen beleidsplan opgesteld.

 

Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN)

 

SGNHerstructurering is een taai en complex proces, waarin tuinbouwondernemers te maken krijgen met plannen van naburige collega's, planontwikkelaars en gemeenten. Medewerking is vereist van zowel het bedrijfsleven als de overheid. Daarom is SGN in 2001 opgericht als publiekprivaat bedrijf. SGN richt zich voornamelijk op grootschalige nieuwbouw- en herstructureringsgebieden. Dit doet zij op advies van de primaire sector en in opdracht van de overheid. Door financieel draagkrachtige en betrouwbare partners is SGN in staat projecten langdurig te financieren. Om de risico's van deze projecten af te dekken en daarmee de continuïteit van SGN te garanderen, heeft SGN een bescheiden winstdoelstelling.

 

Wil de Nederlandse tuinbouw ook in de toekomst internationaal concurrerend blijven, is herstructurering noodzakelijk. SGN draagt hieraan bij door nieuwe gebieden te ontwikkelen en bestaande gebieden te herstructureren. Naast het behoud en de ontwikkelijking van de internationale concurrentiepositie, heeft SGN ook als doel het versnellen van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Daarbij stimuleert SGN ook de ontwikkeling van innovatieve technologieën om energieverbruik terug te dringen. Ook draagt zij bij aan kennis over plantfysiologie, om meer op de behoefte van planten te kunnen sturen. Tuinbouwgebied PrimAviera in de Haarlemmermeer wordt ontwikkeld door SGN. In dit gebied is zowel sprake van nieuwe ontwikkeling als van herstructurering. Vreeken Sierteelt is gevestigd in PrimAviera. Ook het zonnepark van Solar Green Point zal gevestigd worden in het ontwikkelingsgebied van SGN.

 

Direct Current BV

 

Direct Current BVHet bedrijf Direct Current BV(DC BV) is gespecialiseerd in innoverende gelijkspanningsoplossingen voor de duurzame markt. De verschillende onderdelen zijn advies, onderzoek, ontwikkeling, innovatie en software. DC BV heeft als missie om een energie-infrastructuur op gelijkspanning mogelijk te maken, in plaats van de conventionele op wisselspanning. Daarnaast is DC BV gericht op innovatie met betrekking op het ontwerp van:

  • Hoogvermogen DC/DC omzetters;
  • Hoogvermogen AC/DC omzetters;

Naast het ontwerpen wordt ook aandacht besteed aan het zo efficiënt mogelijk benutten van duurzame energie. Deze opgewekte energie kan terug geleverd worden aan het energienet. Dit maakt gebruikers bewuster van hun verbruik. Direct Current B.V. wil haar kennis onder andere inzetten in dit project om energie-opwek en verbruik direct te koppelen middels gelijkspanning. Zij zijn ook partner geweest in de pilot voor SON-T gewasbelichting op gelijkspanning.

 

Gavita Nederland

 

GavitaGavita is uitgegroeid tot een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van assimilatieverlichting. Vanuit Aalsmeer bedient Gavita haar klanten wereldwijd met installaties variërend van 1 tot 40.000 armaturen. Gavita bouwt en ontwikkeld hoge kwaliteit elektronische armaturen en innoveert voortdurend door gebruik te maken van de laatste technologieën zoals Light Emitting Plasma licht en hoogfrequent elektronische voorschakelapparatuur.

 

Ook aan de dienstverlening besteedt Gavita veel aandacht, zoals deskundig advies op het gebied van assimilatiebelichting, op de klant zijn wens afgestemde lichtplannen en -calculaties, lamp- en reflectormetingen in laboratorium-opstelling met geavanceerde apparatuur waarbij de veroudering en vervuiling exact bepaald kan worden. Gavita ziet kansen voor belichting middels gelijkspanning en zal onder andere haar kennis van ontwerp en productie van armaturen inbrengen. Gavita is ook partner geweest in de pilot voor SON-T gewasbelichting op gelijkspanning.

 

Solar Green Point

 

Solar Green PointSolar Green Point wil iedereen de gelegenheid bieden om zelf zonne-energie op te wekken. Aangezien niet iedereen over een geschikte locatie beschikt, of zelfs over ruimte om een zonnepaneel te plaatsen, biedt Solar Green Point overheidsinstellingen, particulieren en bedrijven, de mogelijkheid om in alle gevallen over eigen zonnepanelen te beschikken. Het zonnepark Cabfab met 1.000 zonnepanelen is een voorbeeld van een inmiddels succesvol grootschalig zonnepark in de gemeente Den Haag. Op dit moment zijn er diverse grote parken in voorbereiding, waaronder het zonnepark Haarlemmermeer. Dit park maakt met 8 andere duurzame projecten deel uit van het Duurzaam bedrijf Haarlemmermeer.

 

Solar Green Point ontwikkelt en implementeert deze collectieve zonneparken in samenwerking met verschillende consumenten en belangenorganisaties. Eerdere projecten werden in samenwerking met energieleverancier Eneco ontwikkeld. Solar Green Point heeft sinds 1 januari 2015 haar samenwerking met Eneco geïntensiveerd om zodoende collectieve zonneprojecten te versnellen. In PrimAviera zal Solar Green Point een zonnepark gaan aanleggen met ruim 700 kW aan piekvermogen.

 

Vreeken Sierteelt B.V.

 

Vreeken SierteeltVreeken Sierteelt B.V.is een familiebedrijf en heeft zich gespecialiseerd in het jaarrond telen van Bouvardia. Met de jarenlange ervaring blijft het een uitdaging om een mooi en kwalitatief goed product op de markt te brengen. Met oog voor kwaliteit en duurzaamheid wordt door het team van Vreeken Sierteelt B.V. op twee locaties dagelijks aan een vers product gewerkt.

 

Omdat de Bouvardia zeer lichtgevoelig is heeft Vreeken Bouvardia veel baat bij een goed regelbaar systeem. Gelijkspanningstechnologie gaat hier fors in helpen, aangezien alle lampen individueel (of per sectie) aan te sturen zijn. In de praktijk zullen bepaalde secties uit staan, of gedimd worden, terwijl anderen op honderd procent aan staan. Dit zal een grote energiebesparing opleveren op de tuin van 2 hectare die middels gelijkspanning zal worden belicht. Een eerdere pilot voor SON-T belichting met gelijkspanning heeft ook bij Vreeken Sierteelt plaatsgevonden. Deze pilot is ondersteund door het programma ‘Kas als Energiebron’ en het Rabobank Projectenfonds.

 

Siemens Nederland NV

 

Siemens N.V.In Nederland levert Siemens Nederland N.V. zowel producten, systemen, installaties als diensten. De Nederlandse afnemers uit de zakelijke markt vinden bij Siemens totaaloplossingen.. Met een omzet van ruim € 1,0 miljard en bijna 3000 medewerkers behoort de Siemens Groep tot de grootste ondernemingen op elektrotechnisch en technologisch gebied in ons land.

 

In samenwerking met het O&O Fonds is Siemens een project gestart waarin een digitale cursus Nettechniek voor bedrijfsvoerders, inclusief kennis Elektrotechniek, wordt ontwikkeld. Binnen dit DEI project worden door Siemens enkele modules ontwikkeld over gelijkspanningstechniek. Daarnaast is Siemens Nederland ook een van de partners in het IPIN project ‘DC = DeCENT’ in de Haarlemmermeer.